Dotace z národního fondu obnovy
na období 2023-2025
→ Horka n.M. - Časová osa obstrukcí obce


Datum
Událost
Výsledek
2021Český telekomunikační úřad provádí tzv. monitoring trhu, kdy zjišťuje, jak rychlý a kvalitní pevný internet je na které konkrétní adrese v ČR dostupný.
V Sedlisku není vysokorychlostní internet a nikdo se jej nechystá vybudovat.

7.2.
2022Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje tzv. veřejnou konzultaci. Operátoři i obce mohou připomínkovat návrh oblastí, kam budou směřovat evropské dotace na rychlý internet.
V Sedlisku není vysokorychlostní internet a nikdo se jej nechystá vybudovat. Obec Horka nad Moravou žádné připomínky nepodala.

14.4.
2022Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje dotační program vysokorychlostní internet z Národního fondu obnovy. Projekty operátorů jsou bodovány dle rozsahu a kvality.
Jakýkoliv operátor se může ucházet o dotaci na pokrytí Sedliska.30.8.
2022Sprintel podává žádost do národní intervenční oblasti č. 15. Předchozí existence povolení nebo souhlasu obce není podmínkou přihlášky.

Sprintel jediný projevil zájem vybudovat v Sedlisku nejmodernější komunikační síť.


10/2022


Sprintel získává z MPO informaci, že jeho projekt není v kolizi s projektem jiného žadatele.
Projekt firmy Sprintel bude pravděpodobně schválen..

12.10.
2022

První a zároveň poslední schůzka se starostou obce Horka nad Moravou. Starosta byl arogantní a vysmíval se projektu Sprintelu. Zdůvodňoval to svým „obecním“ projektem a mluvil o jakémsi tajemném sponzorovi. Kdo je tím sponzorem jsme se nedozvěděli.
Starosta s projektem Sprintelu nikdy nebude souhlasit, Sprintel se prý s ním měl nejdřív domluvit.
22.12.
2022


Zasíláme žádost o vyjádření obce a o stanoviska, kde se obec vyjadřuje za stát (tzv. státní správa v přenesené působnosti státu) - ke stažení zde, zde a zde.Obec 20.1.2023 vydává nesouhlas ke všem žádostem, tj. i se zvláštním užíváním komunikací, aniž by proběhlo řízení, jak ukládá správní řád. Obec zároveň stanovuje nereálné podmínky a zároveň deklaruje, že v následujících 3 letech žádné výkopové práce neumožní. A to přesto, že v lokalitě sama plánuje rekonstrukce. Zjednodušeně – obce říká, že se nic kopat nebude a pokud, tak až budou všechny chodníky a silnice nové.
Má tohle nějakou logiku?
6.3.
2023
Sprintel rozporuje u krajského úřadu nečinnost obce Horka n. M. ve věci zvláštního užívaní komunikací (tzv. souhlas s uložením kabelů do komunikací – tj. do chodníků a protlaků pod silnicemi)
Krajský úřad dne 15.3.2023 NAŘIZUJE obci Horka nad Moravou řešit žádost o zvláštní užívání.6.3.
2023


Sprintel podává na magistrátu města Olomouce, který vykonává přenesenou působnost státu v záležitostech vodoprávního úřadu, žádost o souhlas s umístěním vedení v ochranném pásmu kanalizace (zejména z důvodu jejího křížení).

Advokát obce vyfabuloval „odůvodnění“ proč v nejbližších letech není možné v Sedlisku nic kopat. Argumentace obce je absurdní a nepravdivá. Obec např. argumentuje plánovanou opravou mostů, ač navrhovaná trasa po mostech nevede a má vést pod zemí několik metrů od nich, protlakem pod korytem potoka.
22.3.
2023


Obec rozporuje formality žádosti.Obec vyžaduje doplnit informace, které jsou z projektové dokumentace zjevné a které jiné obce k tomuto typu žádosti nevyžadují.
22.3.
2023Sprintel žádost doplňuje.
Obec 19.4. vydává nesouhlasné stanovisko se zvláštním užíváním komunikací, které je právně vadné a zcela ignoruje postupy, které obci ukládá správní řád.
3.5.
2023


Sprintel s.r.o. podává odvolání ke krajskému úřadu z důvodu nesouhlasu se způsobem vyřízení žádosti o zvláštní užívání komunikací.
Krajský úřad dne 27.6.2023 rozhodnutí Horky nad Moravou vrací jako NEZÁKONNÉ.

31.5.
2023


Náš advokát, Mgr. Jan Janoušek, poslal emailem starostovi obce žádost o jednání ve věci vybudování naší optické sítě v Sedlisku.
Schůzku se nepodařilo dojednat, obec nakonec odmítla termíny.


19.6.
2023Magistrát města Olomouce vydává souhlas s umístěním vedení sítě v ochranném pásmu kanalizace a stanovuje technické podmínky k provedení stavby.
Obec Horka prostřednictvím najatého advokáta podává 18.7. prázdné odvolání bez odůvodnění a tím zdržuje.


6.7.
2023Sprintel s.r.o. žádá obec dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s dotazem (pozn. k přiloženému souboru - chybou v psaní je uveden chybný datum) na plánované stavební akce na území Horky n. M. v letech 2023-2025 s cílem zjistit možnosti koordinace záměru Sprintel s.r.o. s jinými projekty obce.
Obec dne 19.7. poskytuje nedostatečnou odpověď s pouhým výčtem akcí, bez uvedení alespoň orientačního časového plánu, přesné specifikace místa a rozsahu, a aniž by bylo jasné, jaké jsou stavební názvy akcí, kdo je projektant atd.


7.8.
2023

Obec Horka doplňuje odůvodnění odvolání pro rozhodnutí o umístění stavby v ochranném pásmu kanalizace. Odůvodnění tvoří stejně nesmyslná tvrzení, která již uváděla v řízení. Sprintel s.r.o. reaguje a tvrzení obce rozporuje.

Krajský úřad Olomouckého kraje dne 16.1.2024 potvrdil rozhodnutí magistrátu města Olomouce, a to tak nabylo právní moci (tzn. že je platné).

Starosta obce tak tento spor, do kterého obec zavlekl, prohrál.
9.8.
2023


Obec znovu vydává nesouhlas se zvláštním užíváním komunikací.


Sprintel s.r.o. podává odvolání ke krajskému úřadu. Krajský úřad dne 20.10. rozhodnutí Horky nad Moravou ZNOVU vrací jako NEZÁKONNÉ
20.10.
2023


Ministerstvo průmyslu a obchodu vydává rozhodnutí o poskytnutí dotace firmě Sprintel s.r.o. na vybudování sítě v národní intervenční oblasti č. 15.
80 % z cca 22 mil. Kč za vybudování superrychlé optické sítě v Benátkách, Březcích a Sedlisku uhradí Evropská Unie. Zbývající část platí Sprintel s.r.o.
3.11.
2023


Náš advokát, Mgr. Jan Janoušek, poslal dat. schránkou zastupitelům obce žádost o jednání ve věci vybudování naší optické sítě v Sedlisku.
Žádost byla ignorována. Dostala se vůbec k zastupitelům obce?


14.11.
2023

Náš advokát, Mgr. Jan Janoušek emailem urguje reakci na žádost o jednání z 3.11.‘23
Urgence je opět ignorována.


16.11.
2023Náš advokát, Mgr. Jan Janoušek emailem oznamuje termín, kdy přijde zástupce firmy Sprintel nahlédnout do spisu ke zvláštnímu užívání a znovu žádá o termín osobního jednání.
20.11. v nahlášenou dobu se dostavuje jednatel Sprintel, který nahlíží do spisu, o čemž je vyhotoven zápis. Starosta je přítomen, ale na osobní žádost o termín jednání reaguje arogantním odmítnutím.
22.11.
2023
Obec znovu vydává nesouhlas se zvláštním užíváním komunikací.

Pozn.: ...těch stejných komunikací, ve kterých už vede telefonní linka, plyn, voda, elektřina.
Sprintel s.r.o. podává dne 11.12.2023 odvolání ke krajskému úřadu. (1, 2)
10.12.
2023Sprintel s.r.o. žádá obec dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí smluv s ostatními operátory a správci inženýrských sítí o nájmech, věcných břemenech, přeložkách sítí apod. ve snaze zjistit, kdo profituje z toho, že starosta Tichý brání příchodu kvalitnější konkurence.
Obec dne 22.12.2023 poslala výzvu k úhradě částky 4125 Kč za výdej informace. (Částku považujeme za zcela přemrštěnou, přesto jsme ji obratem uhradili.) Žádost obec vyřídila dne 19.1.2024 způsobem, kdy ve dvou případech místo smlouvy, o kterou jsme žádali, poskytla jinou smlouvu. V odpovědi obec opět uvádí, že s výstavbou sítě Sprintel nesouhlasí, a opět požaduje odstranění informací o projektu z našeho webu. To neučiníme. Naopak zveřejníme úplně vše. Občané Horky mají právo to vědět.

Chybějí smlouvy obec poskytla až po podání stížnosti.
27.12.
2023

Starosta posílá sdělení, kde tvrdí, že obec nemá zájem o naši optickou síť, i když již na počátku celého procesu bylo obci jasně písemně sděleno, že jí nikdo nic nenabízí, protože to není investiční akce obce!

Obec dále sděluje, že se s námi již nehodlá o ničem bavit. To i přesto, že se s námi celou dobu o ničem nebaví.

Dále vznáší různá bizarní a nehorázná obvinění a opět požaduje z webu smazat informace o našem projektu.
29.12.
2023

Starosta posílá našemu advokátovi bizarní email, kde děkuje za informace na našem webu, které ještě před dvěma dny požadoval smazat, a vypráví o údajných desítkách (?? !!!) starostů okolních obcí, kteří mu prý volají a ptají se, jak se mu ve věci daří!
Náš advokát, Mgr. Jan Janoušek zaslal starostovi 03.01.2024 reakci na jeho sdělení ze dne 27.12.2023 a e-mail 29.12.2023, kde vysvětluje postoj Sprintel, žádá o informaci, jaká sdělení na našem webu považuje starosta za nepravdivá a opět žádá o jednání za účelem podmínky výstavby sítě. Údajně nepravdivé informace nijak upřesněny nejsou a žádost o jednání je opět ignorována.
31.12.
2023‍Podáváme na obec Horka n.M. žádost o informace o údajném projektu obecní sítě a o polohu inženýrských sítí obce, kdy některé obec už rok odmítá vydat, i když jí to nařizuje stavební zákon.
Obec Horka nad Moravou 12.1. prodlužuje lhůtu pro vydání informací dle žádosti ze dne 31.12., kterou obec obdržela, 1.1.2024 o 10 dnů (tj. o zákonné maximum).
1.1.
2024

Vstupuje v platnost novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích - odst. 6 písm. d) v § 25 byl ze zákona vypuštěn. Zvláštní užívání se již k žádosti o územní rozhodnutí nedokládá.


Obec pod vedení starosty Tichého ve snaze mařit projekt evropský projekt na pokrytí Sedliska opakovaně vydávala nezákonná rozhodnutí zbytečně. Kromě zdržování ničeho nedosáhla, Sprintel žádost o zvláštní užívání bere dne 31.01.2024 zpět pro nepotřebnost.
12.1.
2024
Obec většinu požadovaných informací odmítla vydat. (1, 2)
Jsme nuceni znovu podat stížnost.

Podle dostupných informací a vytrvalého mlžení obce se však zdá, že údajný projekt obecního internetu je pouhou chimérou, nemá žádné konkrétní obrysy, zajištěné finance, technické a personální zázemí a na Sedlisko neexistuje žádná projektová dokumentace a ani není objednaná.
22.1.
2024Sprintel s.r.o. podává žádost o vydání územního rozhodnutí, a to i přes nesouhlas obce Horka nad Moravou.


Starosta Tichý už v minulosti dal najevo, že bude projektu bránit za každou cenu. Lze tedy očekávat jeho odvolání proti rozhodnutí a další řadu obstrukcí za peníze občanů Horky ve snaze zabránit obyvatelům Horky, kteří žijí v Sedlisku, v přístupu k moderní infrastruktuře.

Důsledkem je ale jen účelové zdržování projektu. Starosta obce totiž pravomoc zabránit výstavbě veřejně prospěšné sítě vůbec nemá.

V případě, pokud však obstrukcemi dosáhne zdržení realizace až za termín stanovený v podmínkách dotace, obec bude starostou Tichým zavlečena do soudního sporu o náhradu škody. Odpovědnost za škodu, kterou jménem obce její vedení, však nese a hradí obec – tedy občané Horky nad Moravou

Ale proč tohle všechno?

Nemělo by vedení obce hájit zájem občanů a obecní rozpočet?

Nemělo by vedení obce usilovat o všeobecný rozvoj obce namísto upřednostňování vlastních zájmů politických reprezentantů?

Otázky, samé otázky...
6.2.
2024


Sprintel s.r.o. podává stížnost proti způsobu vyřízení žádosti o informace a odvolání proti (částečnému) zamítnutí žádosti o informace.
?